eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
KomunikatSzanowni Klienci
Wdrożyliśmy nową, przeglądarkową wersję e- CorpoNet. Dotychczasową wersję eCorpoNet opartą na JAVA udostępniamy w poniższym linku:
eCorponet-JavaTARCZA FINANSOWA PFRPrzedsiębiorco, jeśli otrzymałeś wsparcie z Tarczy Finansowej PFR przypominamy o konieczności złożenia do banku odpowiednich dokumentów.

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”,. przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo,. informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu; oraz

2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.

• w formie papierowej - podpisane w obecności notariusza lub

• przesłać na adres e-mail:bsnowasol@poczta.idsl.pl- potwierdzone podpisem kwalifikowanym

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ eCorpoNet


Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. w bankowości internetowej eCorpoNet wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnienie użytkownika, polegające na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkownika przed zalogowaniem do systemu.

W pierwszym etapie – jak dotychczas, należy wpisać Login i Hasło
W drugim etapie – należy wpisać Kod SMS, który będzie wysłany na krajowy numer telefonu komórkowego lub użycie podpisu kwalifikowanego (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem).

Hasła jednorazowe otrzymywane SMS-em służą do logowania do systemu bankowości internetowej eCorpoNet, autoryzacji dyspozycji i zmiany hasła.

Przypominamy również, że z dniem 14 września 2019 r. wycofana zostanie możliwość autoryzacji transakcji przy użyciu kodów jednorazowych z karty zdrapki lub listy TAN.

Zmiana sposobu autoryzacji podyktowana jest obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075).

Uwaga !!!


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, czy złośliwego oprogramowania (np. Malware Nymaim, GozNym) przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki.

Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy W Nowej Soli.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np. "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank.

W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank"